Yksityislääkärin palvelut julkisen terveydenhuollon rinnalla – Näin se toimii

1. Hoitava taho näkee aina kaikki terveystietosi
Hoitava taho, olipa kyseessä yksityinen lääkäriasema tai julkinen terveydenhuolto, pystyy näkemään kaikki terveystietosi. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkäri, joka hoitaa sinua, voi tarkastella kaikkia terveystietojasi, riippumatta siitä, missä ne on kirjattu. Tämä varmistaa, että hoitava taho saa kattavan kuvan terveydentilastasi ja voi tarjota sinulle parasta mahdollista hoitoa.

2. Yksityinen lääkäriasema ja julkinen terveydenhuolto yhteistyössä
On tärkeää, että sekä yksityinen lääkäriasema että julkinen terveydenhuolto pystyvät jakamaan terveystietoja keskenään. Tämä mahdollistaa saumattoman hoidon ja varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ovat käytettävissä riippumatta siitä, missä hoito tapahtuu. Yhteistyöllä voidaan varmistaa, että potilaan hoito on johdonmukaista ja tehokasta.

3. Potilaan tiedot turvassa
Tietosuoja on ensisijaisen tärkeää terveystietojen jakamisessa eri hoitavien tahojen välillä. Potilaan tietojen tulee olla suojattuja ja vain valtuutetut henkilöt saavat niihin pääsyn. Tämä varmistaa, että potilaan yksityisyys säilyy ja että terveystiedot ovat turvassa mahdollisilta väärinkäytöksiltä.

4. Terveystietojen kokonaisvaltainen hallinta
Kun hoitava taho pystyy näkemään kaikki terveystietosi, se mahdollistaa kokonaisvaltaisen hallinnan terveydentilastasi. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki tarvittavat tiedot ovat käytettävissä oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, mikä puolestaan johtaa parempaan hoitoon ja tuloksiin.

– Yhteistyö yksityisen ja julkisen terveydenhuollon välillä on tärkeää.
– Tietosuoja on keskeinen osa terveystietojen jakamista.
– Kokonaisvaltainen terveystietojen hallinta parantaa hoidon laatua.
– Potilaan yksityisyys on turvattava terveystietojen jakamisessa.

Kenellä on oikeus tarkastella terveystietoja?

Kuka potilastietoja saa katsella?

Potilastietojen käsittelyssä on tärkeää noudattaa tarkkoja sääntöjä ja määräyksiä. Henkilö- ja hoitotiedot tallennetaan potilasrekisteriin, ja niiden luottamuksellisuus on ehdottoman tärkeää. Vain ne henkilöt, jotka osallistuvat kyseisen potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin, saavat hankkia, katsella tai luovuttaa potilastietoja. Tämä tarkoittaa, että terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkärit, hoitajat ja laboratoriohenkilökunta, voivat käsitellä potilastietoja. Lisäksi myös muut potilaan hoitoon osallistuvat henkilöt, kuten fysioterapeutit tai sosiaalityöntekijät, voivat tarvittaessa saada pääsyn potilastietoihin.

Potilastietojen luottamuksellisuus

Potilastietojen salassapito on keskeinen osa terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Tämä tarkoittaa sitä, että potilastietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niihin pääsyä valvotaan tarkasti. Potilastietoja ei saa luovuttaa ulkopuolisille ilman potilaan suostumusta, ellei siihen ole laillista perustetta. Potilastietojen käsittelyssä on otettava huomioon myös tietosuoja-asetuksen vaatimukset, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista.

Tietojen käsittely ja säilytys

Potilastietojen käsittelyssä on tärkeää huomioida myös tietojen säilytysaika ja säilytystapa. Potilastietoja säilytetään turvallisesti ja ne on suojattava luvattomalta pääsyltä. Tietojen säilytysaika määräytyy terveydenhuollon lainsäädännön ja ohjeistusten mukaisesti. On tärkeää, että potilastietoja säilytetään asianmukaisesti ja että ne tuhotaan asianmukaisesti säilytysajan päätyttyä. Tietojen käsittelyssä on aina noudatettava tarkkoja ohjeita ja määräyksiä, jotta potilastietojen luottamuksellisuus säilyy.

Kuka potilastietoja saa katsella?
1. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä.
2. Vain kyseisen potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt saavat hankkia, katsella tai luovuttaa potilastietoja.
Tietojen käsittelyssä on aina noudatettava tarkkoja ohjeita ja määräyksiä, jotta potilastietojen luottamuksellisuus säilyy.

Miten voi selvittää, kuka on tarkastellut henkilötietoja?

Miten voi tarkastaa, kuka tietojani on katsonut?

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on. Omakanta-verkkopalvelussa voi tarkastella, mihin terveydenhuollon yksiköihin omia tietoja on luovutettu. Tämä palvelu tarjoaa kätevän tavan seurata omia terveystietojaan ja nähdä, missä niitä on jaettu.

Tarkemmat tiedot siitä, kuka henkilö tietoja on käyttänyt, pitää kuitenkin pyytää suoraan terveydenhuollon yksiköstä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka näetkin, mihin yksiköihin tietojasi on luovutettu, et välttämättä näe suoraan, kuka on tietojasi käyttänyt. Tämä tieto on saatavilla pyytämällä sitä suoraan kyseiseltä terveydenhuollon yksiköltä.

On tärkeää, että terveystietojen käyttöä ja luovutusta valvotaan tarkasti, jotta henkilön yksityisyys ja tietosuoja säilyvät. Tämä tarkoittaa sitä, että terveydenhuollon yksiköillä on vastuu siitä, että henkilön terveystietoja käytetään asianmukaisesti ja että henkilöllä itsellään on mahdollisuus tarkastaa, kuka hänen tietojaan on käyttänyt.

You might be interested:  Opas - Instrumentariumin tummuvien linssien hinnat ja valikoima

Omakanta-verkkopalvelun tarjoama mahdollisuus tarkastella tietojen luovutusta on askel kohti avoimuutta ja henkilön oikeutta omiin tietoihinsa. Tämä antaa henkilölle mahdollisuuden seurata, missä hänen terveystietojaan on jaettu ja tarvittaessa pyytää tarkempia tietoja tietojen käytöstä. Tämä on tärkeä osa terveystietojen hallintaa ja yksityisyyden suojaa.

Voiko hoitaja tarkastella omia tietojaan?

Potilastietojen lukeminen ilman syytä on rangaistava teko. Potilasasiakirja-asetuksen mukaan ‘potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät’. Tämä tarkoittaa, että terveydenhuollon ammattilaiset voivat käsitellä potilastietoja ainoastaan potilaan hoidon kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Tietojen luvaton lukeminen voi johtaa vakaviin seuraamuksiin, kuten potilastietojen salassapidon rikkomiseen liittyviin oikeudellisiin toimenpiteisiin ja ammatillisiin seuraamuksiin.

Potilastietojen suojaaminen on ensisijaisen tärkeää potilaiden yksityisyyden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Potilasasiakirjojen käsittelyyn liittyy eettinen velvollisuus ja lain mukainen vastuu, joka edellyttää tarkkuutta ja huolellisuutta. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat sitoutuneet suojelemaan potilastietoja ja käsittelemään niitä vain asianmukaisiin tarkoituksiin. Tietojen luvaton käyttö voi vaarantaa potilaiden luottamuksen terveydenhuollon ammattilaisiin ja heikentää terveydenhuollon kokonaisuuden toimivuutta.

Potilastietojen asianmukainen käsittely on keskeinen osa terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Potilasasiakirjojen käsittelyyn liittyvät säännökset ja ohjeistukset on tarkoitettu varmistamaan potilaiden tietosuoja ja luottamuksellisuus. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee olla tietoisia näistä säännöksistä ja noudattaa niitä tarkasti potilastyössään. Potilastietojen luvaton lukeminen on vakava rike, joka vaarantaa potilaiden yksityisyyden ja voi johtaa vakaviin seuraamuksiin sekä oikeudellisesti että ammatillisesti.

Tiesitkö! Yksityinen lääkäri voi saada pääsyn julkisen terveydenhuollon potilastietoihin potilaan suostumuksella ja tarvittaessa hoitotyön kannalta.

Onko lääkärillä oikeus tarkastella kaikkia potilastietoja?

1. Potilastietoja saa käsitellä vain terveydenhuollon työntekijä, jolla on ammattikortti ja jonka työtehtävä edellyttää tietojesi käsittelyä tai katselua. Tietoja saa katsella vain siinä laajuudessa kuin työtehtävä edellyttää.

2. Reseptitietoja saa katsoa se lääkäri, joka reseptin on kirjoittanut.

Potilastietojen käsittely on tärkeä osa terveydenhuoltoa. Varmistaaksemme potilastietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden, on tärkeää, että vain asianmukaiset terveydenhuollon työntekijät käsittelevät näitä tietoja. Tämä varmistetaan ammattikortin avulla, joka osoittaa työntekijän pätevyyden ja oikeuden käsitellä potilastietoja. Tämä on tärkeä askel potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Reseptitietojen katselu on rajoitettu vain siihen lääkäriin, joka on kyseisen reseptin kirjoittanut. Tämä varmistaa, että lääkäri, joka hoitaa potilasta, voi nähdä kaikki tarvittavat tiedot reseptin asianmukaiseen täyttämiseen ja potilaan hoidon varmistamiseen. Tämä on tärkeä osa lääketieteellistä hoitoa ja varmistaa, että potilaat saavat oikean hoidon oikeaan aikaan.

– Potilastietojen käsittely vaatii ammattikortin.
– Tietoja saa katsella vain tarvittavassa laajuudessa.
– Reseptitietoja saa katsoa vain reseptin kirjoittanut lääkäri.
– Potilastietojen luottamuksellisuus on tärkeä osa terveydenhuoltoa.

Kuka voi tarkastella Omakannassa olevia tietojasi?

Kantaan tallentuvat ne tiedot, jotka sinusta on kirjattu terveydenhuollossa ja apteekeissa, tulevaisuudessa myös sosiaalihuollossa. OmaKannassa näet nämä tiedot itse. Jos annat luovutusluvan, myös sinua hoitavat ammattilaiset näkevät tietosi.

OmaKanta – Tärkeä työkalu oman terveyden seuraamiseen

OmaKanta on keskeinen työkalu, joka mahdollistaa oman terveyden tietojen seuraamisen. Sen avulla voit tarkastella terveydenhuollossa ja apteekeissa kirjattuja tietojasi, ja tulevaisuudessa myös sosiaalihuollossa. OmaKannassa voit nähdä esimerkiksi lääkemääräyksiäsi, laboratoriotuloksia ja muita terveyteesi liittyviä tietoja. Lisäksi voit antaa luovutusluvan, jolloin myös hoitohenkilökunta voi nähdä tietosi, mikä helpottaa hoidon sujuvuutta ja turvallisuutta.

Tietosuoja ja luottamuksellisuus

OmaKantaan tallentuvat tiedot ovat luottamuksellisia, ja niitä säilytetään turvallisesti. Sinulla on oikeus nähdä omat tietosi ja päättää, kuka muu voi niihin tutustua. Luovutusluvan antaminen hoitohenkilökunnalle on vapaaehtoista, mutta se voi olla hyödyllistä esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitset hoitoa eri terveydenhuollon toimipisteissä. OmaKanta tarjoaa siis mahdollisuuden oman terveyden seuraamiseen ja hoitotietojen jakamiseen turvallisesti ja luotettavasti.

OmaKannan käyttöönotto ja hyödyntäminen

OmaKannan käyttöönotto tapahtuu vahvan tunnistautumisen kautta, ja sen käyttö on helppoa ja kätevää. Voit kirjautua palveluun omilla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. OmaKannan avulla voit seurata omaa terveydentilaasi, varmistaa lääkityksesi oikeellisuuden ja saada tietoa omasta terveydestäsi. Lisäksi se mahdollistaa yhteistyön hoitohenkilökunnan kanssa, mikä edistää hoidon sujuvuutta ja turvallisuutta.

Ketkä saavat tarkastella potilastietoja?

Miten terveystietojani suojataan?

Terveystietojasi pääsevät katsomaan vain sinua hoitavat, terveydenhuollossa työskentelevät henkilöt, joilla on vahvan sähköisen tunnistautumisen mahdollistava terveydenhuollon ammattikortti ja työtehtävän mukaiset käyttöoikeudet Potilastiedon arkistoon. Tämä tarkoittaa, että ainoastaan ne henkilöt, jotka ovat suoraan osallisina hoitosi kannalta, voivat nähdä terveystietosi. Tämä varmistaa, että arkaluonteiset tiedot pysyvät luottamuksellisina ja turvassa ulkopuolisilta.

You might be interested:  Кому принадлежит бренд Александр Маккуин? Selvitys omistuksesta ja perinnöstä
Tietojen katselu Käyttöoikeudet
Sinua hoitavat henkilöt Heillä on oikeus nähdä terveystietosi hoitosi tueksi.
Terveydenhuollossa työskentelevät henkilöt Heillä tulee olla vahva sähköinen tunnistautuminen ja työtehtävän mukaiset käyttöoikeudet.

Lisäksi terveydenhuollon ammattikortti varmistaa, että ainoastaan oikeutetut henkilöt voivat käyttää Potilastiedon arkistoa. Tämä on tärkeä osa terveystietojesi suojaamista, ja se auttaa varmistamaan, että vain asianmukaiset henkilöt voivat nähdä ja käsitellä terveystietojasi. Tämä järjestelmä on suunniteltu suojaamaan yksityisyyttäsi ja varmistamaan, että terveystietosi ovat turvassa.

Onko mahdollista poistaa terveystietoja?

Laissa säädetty velvollisuus käsitellä (käytännössä säilyttää) potilastietoja sulkee pois mahdollisuuden poistaa kaikki potilastiedot. Myöskään yksittäistä, jotakin palvelutapahtumaa koskevaa merkintää ei voida poistaa kokonaan.

Potilastietojen säilyttämisvelvollisuus on tärkeä osa terveydenhuollon tietoturvaa. Tämä varmistaa, että potilastiedot ovat saatavilla tarvittaessa ja että potilasturvallisuus voidaan taata. Tietojen säilyttämisvelvollisuus auttaa myös terveydenhuollon ammattilaisia tarjoamaan laadukasta hoitoa potilaille.

Vaikka tietoja ei voida poistaa kokonaan, potilastietojen käsittelyyn liittyy myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia. Potilaalla on oikeus saada tietoa omista potilastiedoistaan, oikaista virheelliset tiedot ja pyytää tietojensa poistamista tietyin edellytyksin.

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat velvollisia huolehtimaan potilastietojen asianmukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Tämä edellyttää tarkkaa ja vastuullista toimintaa, jotta potilaiden yksityisyys ja tietoturva voidaan taata.

Potilastietojen säilyttämisvelvollisuus korostaa tarvetta luoda ja ylläpitää turvallisia ja tehokkaita tietojärjestelmiä terveydenhuollossa. Tämä edistää potilasturvallisuutta ja parantaa terveydenhuollon toiminnan läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

Mitä tietoja on mahdollista tarkastella Omakanta-palvelussa?

OmaKannasta näet terveystiedot ja vähitellen sosiaalipalvelujen tietoja. Voit myös pyytää reseptin uusimista tai tallentaa hoitotahdon. Pääset kirjautumaan OmaKantaan esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.

OmaKanta on suomalaisten käytettävissä oleva sähköinen palvelu, joka tarjoaa helpon tavan tarkastella omia terveystietojaan. Palvelun avulla voi seurata esimerkiksi laboratoriotuloksia, lääkemääräyksiä ja rokotuksia. Lisäksi OmaKannasta löytyy tietoja sosiaalipalveluista, kuten kotihoidosta ja kuntoutuksesta.

Reseptin uusiminen onnistuu kätevästi OmaKannassa ilman lääkärin vastaanotolla käyntiä. Palvelussa voi myös tallentaa hoitotahdon, joka on tärkeä asiakirja omien hoitotoiveiden ilmaisemiseen. Näin varmistetaan, että omat toiveet otetaan huomioon mahdollisessa hoidon tarpeessa.

OmaKantaan kirjaudutaan vahvasti tunnistautuen esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Tämä varmistaa, että henkilökohtaiset terveys- ja sosiaalipalvelutiedot ovat suojattuja ja vain oikeilla henkilöillä on niihin pääsy. Suomessa tietosuoja on erittäin tärkeä asia, ja OmaKanta takaa, että omat terveystiedot ovat turvassa.

Onko mahdollista poistaa tietoja OmaKanta-palvelusta?

Omien hyvinvointitietojen tallentaminen on kansalaiselle aina vapaaehtoista. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen voi itse päättää, haluaako tallentaa tietojaan Omakantaan vai ei. Omakanta on kuitenkin hyödyllinen työkalu, joka mahdollistaa oman terveyden ja hyvinvoinnin seuraamisen helposti ja tehokkaasti. Lisäksi on tärkeää huomioida, että kansalainen voi milloin tahansa poistaa tallentamansa tiedot Omakannasta. Tämä antaa yksilölle täyden hallinnan omista terveystiedoistaan.

On kuitenkin hyvä muistaa, että jos hyvinvointisovelluksia on käytetty tietojen tallentamiseen, tulee tiedot erikseen poistaa myös näistä sovelluksista. Tämä varmistaa sen, että kaikki tallennetut tiedot ovat hallinnassa ja kansalainen voi olla varma omasta tietoturvastaan. Tietojen poistaminen on siis yhtä tärkeä osa prosessia kuin niiden tallentaminenkin. Tämä mahdollistaa sen, että jokainen voi itse päättää, mitkä tiedot haluaa säilyttää ja mitkä haluaa poistaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että omien hyvinvointitietojen tallentaminen ja poistaminen on kansalaiselle vapaaehtoista ja hallinnassa. Omakanta tarjoaa kätevän tavan seurata omaa terveyttä, ja tietojen poistaminen on yhtä tärkeä osa prosessia kuin niiden tallentaminenkin. Tämä antaa kansalaisille täyden hallinnan omista terveystiedoistaan ja varmistaa tietoturvan.

Kuka saa tarkastella Potilastietoja?

Oikeus tutustua omiin potilastietoihin

Potilaalla ja muulla rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus tutustua siihen, mitä tietoja hänestä on merkitty potilasasiakirjoihin. Tämä oikeus on tärkeä osa yksilön tietosuojaa ja mahdollistaa potilaalle paremman ymmärryksen omasta terveydentilastaan. Tietoihin tutustuminen tapahtuu käytännössä joko antamalla potilaalle asiakirjakopiot tai käymällä tiedot läpi yhdessä potilaan kanssa.

Oikeus tutustua omiin potilastietoihin
Potilaan oikeus tietoihin Potilaalla on oikeus tutustua omiin potilastietoihin, mikä mahdollistaa paremman ymmärryksen omasta terveydentilastaan.
Tietoihin tutustuminen Tietoihin tutustuminen tapahtuu käytännössä joko antamalla potilaalle asiakirjakopiot tai käymällä tiedot läpi yhdessä potilaan kanssa.

Potilaan oikeus omiin tietoihin on tärkeä osa potilaan itsemääräämisoikeutta ja auttaa luomaan avoimempaa suhdetta terveydenhuollon ammattilaisiin. Tämä oikeus antaa potilaalle mahdollisuuden tarkastella omia tietojaan ja varmistaa niiden oikeellisuuden. Lisäksi se edistää potilaan osallistumista omaan hoitoonsa ja parantaa terveydenhuollon läpinäkyvyyttä.

You might be interested:  5 merkkiä maksan pettämisestä - Tunnista oireet ajoissa!

Kuinka usein tietoja päivitetään Omakantaan?

Mittalaitteiden tiedot Omakannassa

Omakannassa näytetään mittalaitteiden, kuten verensokeri- tai aktiivisuusmittarin, tiedot yleensä laitteen toimittajan tarjoaman sovelluksen avulla. Uudet tiedot päivittyvät sovelluksesta tunnin välein.

Mittalaitteet Tiedot
Verensokerimittari Verensokerimittarin tiedot näytetään Omakannassa laitteen toimittajan tarjoaman sovelluksen avulla. Uudet tiedot päivittyvät sovelluksesta tunnin välein.
Aktiivisuusmittari Aktiivisuusmittarin tiedot näytetään Omakannassa laitteen toimittajan tarjoaman sovelluksen avulla. Uudet tiedot päivittyvät sovelluksesta tunnin välein.

Omakannassa olevat mittalaitteiden tiedot ovat hyödyllisiä terveyden seurannassa ja auttavat potilaita ja terveydenhuollon ammattilaisia seuraamaan terveydentilaa. Tietojen päivittyminen tunnin välein mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ja tarvittaessa nopeat toimenpiteet terveydenhuollon puolelta.

Kuinka kauan kestää ennen kuin tiedot näkyvät OmaKannassa?

Potilasasiakirjat ovat tärkeä osa potilaan hoitoa ja niiden saatavuus on olennainen osa potilaan oikeuksia. OmaKanta on kansalaisille suunnattu palvelu, joka mahdollistaa potilasasiakirjojen näyttämisen heti niiden tallentamisen jälkeen Potilastiedon arkistoon. Tämä tarkoittaa, että potilaat voivat itse seurata omia terveystietojaan reaaliajassa ja olla paremmin perillä omasta terveydentilastaan. OmaKannan avulla potilaat voivat myös helposti jakaa tietojaan eri terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, mikä edistää hoidon sujuvuutta ja potilasturvallisuutta.

Potilasasiakirjojen näyttäminen OmaKannassa on osa laajempaa pyrkimystä lisätä potilaiden osallisuutta ja vaikuttavuutta omassa terveydenhuollossaan. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa potilaille paremman tiedonsaannin omasta terveydentilastaan. Potilasasiakirjojen reaaliaikainen näyttäminen OmaKannassa auttaa myös vähentämään turhia käyntejä terveysasemilla, kun potilaat voivat itse seurata hoitonsa etenemistä ja saavat tarvittavat tiedot suoraan palvelusta.

On tärkeää huomioida, että potilasasiakirjojen näyttäminen OmaKannassa edellyttää potilaan tunnistautumista vahvasti omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tämä varmistaa, että potilaan terveystiedot ovat suojattuja ja että vain oikeutetut henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Potilasasiakirjojen näyttäminen OmaKannassa on siis osa potilaiden oikeutta omaan tietoonsa ja samalla se edistää terveydenhuollon digitalisaatiota ja tehokkuutta.

Tärkeää ottaa huomioon! Yksityinen lääkäri ei voi nähdä potilaan julkisia terveystietoja ilman potilaan suostumusta.

Kuka voi saada potilaan tietoja?

Milloin potilaan tietoja voidaan antaa ilman hänen suostumustaan?

Potilasta koskevia tietoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Tämä periaate on keskeinen potilastietojen käsittelyssä, ja se korostaa potilaan itsemääräämisoikeutta omiin tietoihinsa. Potilaan suostumusta pyydetään aina, kun mahdollista, ja hänen yksityisyytensä suojataan tarkasti.

Jos potilaan suostumusta ei ole mahdollista saada esimerkiksi hänen sairautensa ja tilansa vuoksi, tilanne voi olla poikkeuksellinen. Tässä tapauksessa potilastietoja voidaan antaa lähiomaisille, mikäli on perusteltua syytä olettaa, että potilas hyväksyisi tietojen antamisen. Tämä on tärkeää erityisesti tilanteissa, joissa potilas ei itse kykene ilmaisemaan tahtoaan.

Potilastietojen luovuttamisessa lähiomaisille tulee kuitenkin noudattaa tarkkaa harkintaa ja huolellisuutta. Tietojen antamisen tulee aina perustua potilaan parhaaseen etuun, ja lähiomaisten on kunnioitettava potilaan yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta. Tämä edellyttää ammattitaitoista harkintaa ja asianmukaista tiedonkäsittelyä kaikissa tilanteissa, joissa potilaan suostumusta ei voida saada.

Miksi terveystietoni eivät näy OmaKannassa?

Käyntisi voi olla ajalta ennen terveydenhuollon yksikön liittymistä Kanta-palveluihin, jolloin tiedot eivät näy OmaKannassa. Vanhoja potilastietoja ei voi katsella OmaKannasta. Jos hoitokäynnin tietoja ei näy, se voi johtua myös siitä, että tietoja ei ole ehditty vielä hyväksyä tai tallentaa terveydenhuollossa.

Kanta-palvelut ja potilastiedot
Kanta-palvelut ovat osa Suomen terveydenhuollon digitalisaatiota. Ne mahdollistavat potilastietojen sähköisen tallentamisen ja jakamisen eri terveydenhuollon toimijoiden kesken. Kanta-palveluihin liittyminen on tapahtunut vaiheittain eri terveydenhuollon yksiköissä, joten vanhat potilastiedot eivät välttämättä näy vielä OmaKannassa.

Miksi vanhat tiedot eivät näy OmaKannassa?
On tärkeää ymmärtää, että OmaKantaan tallentuvat tiedot ovat ajalta, jolloin terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Kanta-palveluihin. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen liittymistä tehdyt hoitokäynnit eivät välttämättä näy palvelussa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö terveydenhuollon yksikkö olisi tallentanut kyseisiä tietoja.

Mitä tehdä, jos tarvitsen vanhoja potilastietoja?
Jos tarvitset tietoja hoitokäynneistä, jotka ovat ajalta ennen Kanta-palveluihin liittymistä, suosittelemme ottamaan yhteyttä suoraan kyseiseen terveydenhuollon yksikköön. He voivat tarvittaessa antaa sinulle tiedot vanhoista hoitokäynneistäsi.

Tietojen hyväksyminen ja tallentaminen
Jos huomaat, että hoitokäyntisi tiedot eivät näy OmaKannassa, se voi johtua myös siitä, että tietoja ei ole vielä ehditty hyväksyä tai tallentaa terveydenhuollossa. Tämä prosessi saattaa viedä aikaa, ja on mahdollista, että tiedot päivittyvät palveluun myöhemmin. On hyvä olla kärsivällinen ja tarvittaessa tiedustella tilannetta terveydenhuollon yksiköstä.

Ole tarkkana! Julkisen terveydenhuollon potilastiedot eivät ole automaattisesti jaettavissa yksityiselle lääkärille.